Om oss

År 1975 bildades Sigtunaortens Biodlareförening. Allt efter en sammanslagning av föreningarna Sigtuna Märsta Biodlareförening (bildad 1944) och Rosersbergsortens Biodlareförening (bildad 1945).

Sigtuna biodlarförening är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund. Föreningens syfte är att sprida kunskap om bin, biodling och honung, både till biodlare och till allmänheten. Vi har en föreningsbigård i Husby där vi träffas och utbyter erfarenheter och kunskap.

Historia

Rosersbergsortens biodlareförening

År 1945 - 1975

Upptagningsområde: Norrsunda, Skånela och Lunda socknar

Föreningen bildades den 29 april 1945 efter en utbrytning ur Stockholms läns västra biodlareförening. Initiativtagare var några biodlare som kallat till möte den 2 april 1945 hos H. Oldeskog i Åshusby. Ett tiotal biodlare hade hörsammat kallelsen. Utbrytningsbeslutet grundades på som det står i protokollet "... att den nuvarande föreningens verksamhetsområde är allt för stort och därmed, och m.fl. skäl, sammanhållningen är dålig." Det påpekas med tydlighet att avsikten är att kvarstanna inom Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR). Vid en tiden fanns en alternativ riksorganisation.

Rosersbergsorten hade den längst gadden och avgick med segern

Citatet är hämtat från årsberättelsen över föreningens första verksamhetsår och är en beskrivning från mötet med Stockholms läns västra BF när begäran om utträde behandlades. Mötet sammanfattades av den legendariske sekreteraren Holger Almgren på följande sätt. "Det uppstod en hetsig diskussion där bigubbarna lät varandra veta vad dom gick för. Men den valda interimsstyrelsen för Rosersbergsorten hade den längsta gadden och avgick med segern plus 300 kr till den nya föreningen."

Arrangerade danstillställningar

Den första tioårsperioden är en mycket aktiv period i föreningens historia. Under fyrtiotalet arrangerade föreningen danstillställningar i Krogsta hage m.m. En mobil dansbana fanns att tillgå som tillverkats inom Stockholms läns västra BF. Fyra danstillställningar inbringade 1945 640 kr till föreningskassan.

Instruktionsmöten

Föreningens första instruktionsmöte den 17 juni 1945 beskrevs på följande sätt i Bitidningen.

Under ordförandeskap av timmerman Erik Andersson och med H. Oldeskog som instruktör höll Rosersbergsortens bf. sitt första instruktionsmöte för året hos hr John Valter, ösby. Vädret var mindre gynnsamt för några ingrepp i samhällena, varför desamma inskränkte sig till att omfatta endast ett fåtal. Under den teoretiska delen av mö tet gjorde insruktören till att börja med en hastig återblick på "bi året" och kunde därvid konstatera, att det trots den kalla och blåsiga våren ändock varit relativt gott och berörde härefter huvudsakligen bisamhällenas utökning i alla dess for mer i olika kuptyper samt inskärpte vik ten att vara på sin vakt mot bisjukdomarna och omedelbart anmäla ev. in träffade sjukdomsfall. Den mycket välordnade bi gården även som en del av herr Valter själv för färdigade biredskap för olika ändamål samt andra praktiska finesser väckte· allas odelade beundran . Efter att så ha förplägar sig vid ett rikt dukat kaffebord, värdfolket vederbörligen avtackats och ett leve för föreningen utbringats, skildes man åt, nöjd och belåten med sin dag och vände åter var och en till sin stad.

Tack, "Bolaget Valter"!N.L.

Instruktionsmöte hos famljen John Valter i Ösby, 17 juni 1945. På bilden känns bland annat igen Holger Almgren (längst till vänster), H. Oldeskog (ljus kostym främre raden) och John Svensson(längst till höger) .

Årsmöte 1945

Rosersbergs biograf blev platsen för reningens första årsmöte den 4 november 1945. Efter sedvanliga förhandlingar bjöd föreningen sina medlemmar med damer på kaffe varefter bifilmen "Biskötsel förr och nu" förevisades. Efter filmförevisningen dansades efter tonerna av Herrar Sandrarna och Oldeskogs fioler.

Utlottning av bidrottningar

Att temperamentet hos bina har utvecklats oerhört sedan denna tidsperiod beskrivs i årsberättelsen 1946 med följande beskrivning från ett möte hos ordföranden Eric Andersson, Björkliden i Norrsunda. "Andersson demonstrerade själv sin bigård med tämligen ilskna innevånare som motade de slöjlösa herrarna bakom väggen" För att bättra på bistammen inom föreningen lottades det ut 5 bidrottningar de inledande åren. Under denna tidsperiod utförde föreningen ett mycket aktivt arbete för att få kontroll på sjukdomsläget. Problem med amerikansk yngelröta fanns till och från. Upptäckt av dålig skötsel bevakades med stor seriositet. Vissa fall slutade med rättsliga åtgärder. Under denna tidsperiod förmedlade föreningen biredskap från bl.a. Bröderna Melins Biredskapsfabrik i Markaryd. Detta gav också ett litet tillskott till föreningskassan.

Instruktionsmöte avhölls under 1945 även hos herr Sixten Holm, Stensta i Skånela med F.O. Malmberg från Vallentuna som instruktör.

Ständige sekreteraren Holger Almgren

Föreningens första 10 år blev dess mest aktiva år, med bland annat flest medlemmar år 1949 med 39 st. Medleskörden 1951 på 31,6 kg stod som rekord ända till 1967 då 34,1 kg noterades för att passeras 1973 med 37,9 kg. Startgenerationen av föreningen med Herrar Holger Almgren, Nils Lindh, Birger Sander och Eric Andersson höll sin vakande hand över föreningen men med stigande ålder, minskat biinnehav och minskat inflöde av nya intresserade så avtog aktiviteten i föreningen. Efter att ha bott på annan ort återkom en av initiativtagarna till föreningen H Oldeskog i början på 1960-talet. Oldeskog tillsammans med den ständige sekreteraren Holger Almgren höll i rodret under 60 och 70-talet dock med ett medlemstal som var i minskande. Föreningen låg på ett 20-tal medlemmar i många år för att 1973 hamna som lägst med 12 medlemmar.

Sammanslagning med Sigtuna-Märsta 1975

Fler gjorde då bedömningen att underlag för 2 föreningar i Sigtuna Kommun saknades varför samtal startade om en sammanslagningen av Rosersbergsortens och Sigtuna-Märstaortens biodlareföreningar. Samtidigt föddes en ny generation biodlare och trycket på en kurs för nybörjare befanns vara mycket stort. 1974 arrangerade en kurs i TBV:s regi. P.g.a. det stora intresset fick de anmälda delas upp i 2 grupper. Ingemar Åberg och H Oldeskog var lärare. Denna kursgeneration blev grunden för den 1975 sammanslagna föreningen med medlemstopp på 76 medlemmar 1982.


Sigtuna - Märstaortenbiodlareförening

1944 - 1975

Upptagningsområde: Huvudsakligen Sigtuna och dåvarande Märsta kommuner.

Föreningen bildades den 20 februari 1944 efter att följande upprop från Stockholms läns Biodlareförbund,representerade av Bikungen från Vallentuna Axel W Larsson, gått ut. Teckningen nedan är gjord av den kände tecknaren Eric Hermansson och hämtad från Vallentuna Kommuns bildarkiv.

"Biodlare!

Ni kallas härmed till Biodlaremöte i Märsta Folkets Hus söndagen den 20 februari 1944 klockan 13.00 för att diskutera tillbildandet av en biodlareförening för Märsta och Sigtuna trakten. Inledningsanförande kommer att hållas av undertecknad. Försök påverka i trakten boende oorganiserade biodlare att besöka detta möte.

För Stockholms läns Biodlareförbund
e.u.
Axel W Larsson"

Första svärmen

På mötet beslöts och bildades en ny lokalavdelning under namnet Sigtuna-Märstaortens Biodlareförening. Detta utgjorde en första utbrytning ur Stockholms Läns Västra BF. I biodlarekretsar benämnd "första svärmen" och följaktligen benämndes Rosersbergsortens utbrytning "andra svärmen". F.O. Malmberg från Vallentuna utsågs till tillsyningsman samt instruktör. Malmberg var en mycket frekvent instruktör i både denna förening och grannföreningen Rosersbergsorten under de första åren.

Aktiv verksamhet

Under de första åren var intresset för biodling högt med åtföljande höga medlemstal och aktivitet. Ledande funktionärer i föreningen har varit bl.a. O.S Törnqvist från Sigtuna som var ordförande inledningsvis (1944-1949). Efterföljare som ordförande har bl.a. varit Karl Lundberg från Sigtuna (1950-1955), Erik Ericksson, Märsta (1959-1972) och den siste var den alltid glade och positive Nils Svensson från Märsta (1973-1975). Nils fortsatte som styrelsefunktionär i den sammanslagna föreningen Sigtunaortens BF 1975. Ingemar Åberg tog plats i styrelsen 1969 men aktiv i föreningen sedan mitten av 50-talet. Mer om Ingemars betydelse för biodlingen inom Sigtunaområdet under beskrivningen av Sigtunaortens BF.

25-års jubileum

När föreningen 1969 firade 25-års jubileum så uppmärksammades det i Bitidningen på följande sätt.

"Jubileum i Knivsta

Märsta-Sigtuna bf. Har firat 25-årsjubileum på Särsta värdshus i Knivsta. När ordförande Erik Eriksson, Märsta, hälsade välkommen invigde han en ny ordförande-klubba, skänkt till föreningen av I. Åberg, Sigtuna.

Länsförbundets ordförande G. Axelsson delade ut diplom och blommor till nio medlemmar: Nils Svensson, Märsta, Georg Lindström, Knivsta, Ernst Lindberg, Märsta, Sven Svensson, Kolsta, Märsta, Evert Johansson, Knivsta, Martin Larsson, Knivsta, Josef Holmqvist, Sigtuna samt Ernst Svensson, Odensala. Dessa har varit medlemmar i föreningen under 25 år och är fortfarande verksamma. I ett senare anförande talade Axelsson om biodling. Just nu är majoriteten av biodlarna gamla, men man hoppas på en generationsväxling. Biodling kommer alltid att finnas kvar, sade Axelsson. Regissör Hans Skogsberg föreläste om Natur och miljövårdssituationen, speciellt ur biodlarsynpunkt, och visade en bildserie kallad "Väckarklocka för miljöbedövade". Situationen är eländig på grund av alla gifter i naturen. Som tröst för biodlarna hänvisade hr Skogsberg till en undersökning utförd nära E4 om blyförekomsten i honung som han tagit initiativ till. Honungen visade sig inte innehålla bly. Under kvällen sjöng och spelade även hr Skogsberg."

Sammanslagning med Rosersbergsorten

Redan 1959 väcktes frågan om en sammanslagning med Rosersbergsortens BF. Årsmöte beslöt dock att föreningen skulle leva vidare. Det dröjde till 1975 innan frågan på nytt togs upp till behandling - resultat denna gång blev att föreningen slogs samman med Rosersbergsortens BF.

Sigtunaortens biodlareförening

1975-

Upptagningsområde: Huvudsakligen Sigtuna kommun men även gränsområden till vår kommun.

Föreningen bildades den 13 november 1975 i Sockenstugan i Sigtuna. Detta hade föregåtts av ett sommarmöte hos H Oldeskog där medlemmarna från Rosersbergsortens och Sigtuna-Märstaortens föreningar hade träffats och enats om en sammanslagning..

Ökat intresse

Som beskrivits under Rosersbergsortens BF hade ett ökat intresse märkts av vilket också kommer att visa sig genom markerat ökat antal medlemmar. Medlemstalet var under perioden 1975-1990 hela tiden mellan 60 - 75 medlemmar. Så sent som 1997 var det 59 medlemmar.

Under 2000-talet har föreningen fått notera vikande medlemstal hela tiden för att 2007 ha hamnat på strax under 30 medlemmar. Problemet med sjunkande medlemstal är inte unikt för Sigtunaortens BF utan får betraktas som ett riksproblem. Stora insatser görs nu på både riks, distrikt och lokal nivå för att hejda denna utveckling. För 2006 kan noteras att medlemsminskningen är obetydlig på riksnivå. Med ökad odling av oljeväxter och fortsatt stort pollineringsbehov finns ett stort behov av en ökad mängd bisamhällen i Sigtuna och Sverige.

Ingemar Åberg

Stort antal medlemmar har medfört en aktiv förening - på föreningsaktiviteterna under åren med 60-70 medlemmar var det inte ovanligt med ett 30-tal besökande medlemmar. En motor för föreningen har hela tiden varit Ingemar Åberg som med sitt totala biintresse har agerat funktionär i föreningen (ordförande och kassör), fadder åt nybörjare, kurslärare, bitillsynsman m.m. Dessutom har han genom sin framgångsrika drottningodling höjt nivån på bistammen avsevärt i föreningen. Medlemmarna har alltid på nära håll kunnat köpa högkvalitativa drottningar av Buckfaststammen vad gäller humör och produktionskapacitet. Sigtunaortens BF har genom åren oftast legat i topp inom Stockholms distriktet vad gäller honungsproduktion.

Utlottning av drottningar och biredskap för att stimulera deltagande på medlemsmöten har varit ett frekvent inslag. I regi av några medlemmar har även en etikett med benämningen "Sigtuna Honung" producerats.

Sigtuna Möte

För att öka kännedom vetskapen om föreningen och den lokalt producerade honungen har föreningen deltagit i aktiviteter av typen Sigtuna Möte, Sigtuna Julmarknad och liknande arrangemang.

Arbete mot sjukdommar

Om arbetet med sjukdomen amerikansk yngelröta stod högst på dagordningen initialt under 40 och 50-talet så har det mest påtagliga sjukdomsproblemet sedan ett antal år varit varroa kvalstret.Varroa anlände till vårt område i slutet av 90-talet. Problemet har avskräckt många och är säkert en av orsakerna till medlemsminskningen. Det har, i vart fall så här långt, visat sig att det går att hantera detta problem.